មនុស្ស​ទាំង​ប្រុស​ស្រី​ក្នុង​ផែន​ដីនេះ​ខ្លាច​ខ្លួន​ចាស់​។ ពេល​​កើន​អាយុ​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ​ ពួក​គេ​រមេង​ខ្លាច​ខ្លួន​ចាស់​ និង​លែង​ស្អាត​ដូច​ក្មេង​។ ប៉ុន្តេ​តារា​ប្រុស​ស្រី​កូរ៉េ​ប៉ុន្មាន​ដួង​នេះ​ខុស​ពី​គេ​ ពួក​គេ​នៅ​តែ​ស្អាត​ និង​កាន់​តែ​ស្អាត​បើ​ទោះ​ពួក​គេអាយុ​ ៣០ ឆ្នាំ និង​ជិត​កើន​អាយុដល់ ៣០ ឆ្នាំ​​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ​ក៏ដោយ​។ តោះ​ទៅមើល​ប្រុស​ស្អាត​ស្រី​ស្អាត​ដែល​កាន់​តែ​ចាស់​កាន់​តែ​ស្អាត​នៅ​ខាង​ក្រោម​!

១. Taeyeon (Girls’ Generation) – កើត​ថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៨៩

២. G-Dragon (BIGBANG) – កើត​ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៨៨

៣. Yubin (Wonder Girls) – កើត​ថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៨៨

៤. Donghae (Super Junior) – កើត​ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៨៦

៥. Sunny (Girls’ Generation) – កើត​ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៩

៦. Taeyang (BIGBANG) –  កើត​ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៨

៧. Eric Nam – កើត​ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨៨

៨. Hyosung (អតី​ត​សមាជិក​ក្រុម​ Secret) – កើត​ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៨៩

៩. Euaerin (Nine Muses) – កើត​ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៨

១០. Onew (SHINee) – កើត​ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨៩

11. Eunji (Nine Muses) -ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៨៨

១២. Jaejoong (JYJ) – ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨៦

១៣. Tiffany (Girls’ Generation) – កើត​ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៨៩

១៤. Doojoon (HIGHLIGHT) –  កើត​ថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៨៩

15. Yonghwa (CNBLUE) – ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៩

១៦. Nichkhun (2PM) – ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៨

១៧. Victoria [f(x)] – កើត​ថ្ងៃទី២​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៨៧

១៨. Gyuri (អតីត​សមាជិក​ក្រុម​ KARA ) – ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៨

១៩. Jessica Jung – កើត​ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៨៩

២០. Jaekyung (អតីត​ក្រុម​ Rainbow) – កើត​ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨៨

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,204 times)