សមាជិក​ក្នុង​​ក្រុម​ BTS មើលទៅ​​មាន​លក្ខណៈ​ដូចរាជបុត្រ​ Disney ​​ណាស់​ ពួក​គេ​អាច​ចេញមក​ពី​ភាពយន្ត​ដ៏អស្ចារ្យ​នេះ​ហើយមើល​ទៅ​​។ សមាជិក​សំណព្វ​ចិត្ត​របស់​ប្រិយ​មិត្ត​មួយ​ណា​ក្នុង​ក្រុម​នេះ​ដែល​មាន​ភាព​ដូច​នឹង​រាជបុត្រទាំង​នេះ​។ តោះ​មើល​នៅ​ខាង​ក្រោម​!

Jin មាន​លក្ខណៈ​ដូច​រាជបុត្រ​ Philip ក្នុង​រឿង​​ Sleeping Beauty

Suga មាន​លក្ខណៈ​ដូច​រាជបុត្រ Adam /The Beast ក្នុង​រឿង​​ Beauty and​ the Beast

J-Hope មាន​លក្ខណៈ​ដូច​រាជបុត្រ​ Naveen ក្នុង​រឿង​ The Princess and The Frog

Rap Monster មាន​លក្ខណៈ​ដូច​រាជបុត្រ​ Milo ក្នុង​រឿង​ Atlantis

Jimin មាន​លក្ខណៈ​ដូច​រាជបុត្រ​Eric ក្នុង​រឿង​ The Little Mermaid

V មាន​លក្ខណៈ​ដូច​រាជបុត្រ​ Flynn Rider ក្នុង​រឿង​ Rapunzel

Jungkook មាន​លក្ខណៈ​ដូច​រាជបុត្រ​ Hercules ក្នុង​រឿង​ Hercules

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 4,320 times)