២០១៨ ជា​ឆ្នាំ​ដ៏អស្ចារ្យ​មួយ​ទៀត​របស់​វិស័យ​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​។ ពេល​វេលា​ពិត​ជា​ដើរ​លឿន​មែន​ទែន​ តែមួយ​ប៉ប្រិច​ភ្នែក​សោះ​ដល់​កន្លះ​ឆ្នាំ​ទៀត​ហើយ​។ ប្រិយ​មិត្ត​ដែល​និយម​គាំទ្រ​ចម្រៀង​កូរ៉េ​មាន​បាន​ស្គាល់​ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុ​ម​កូរ៉េ​ដែល​លក់​ដាច់​ជាង​គេក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ​​ដែរ​ទេ​? តោះ​មើល​អាល់​ប៊ុម​ដែល​លក់​អស់​ច្រើន​បំផុត​នៅត្រឹម​​ត្រីមាស​ទីពីរ​នៃ​ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​ខាង​ក្រោមនេះ​​!

#1 BTS – ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម ‘Love Yourself Tear’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់​: 1,664,041
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទីឧសភា ខែ១៨ ឆ្នាំ២០១៨​

#2 ក្រុម Wanna One – ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម ‘I Promise You’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់​: 829,275
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទីមីនា ខែ១៩ ឆ្នាំ២០១៨​

#3 ក្រុម EXO-CBX – ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម ‘Blooming Days’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 360,224
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី១០ ខែមេសា​​ ឆ្នាំ២០១៨​

#4 ក្រុម TWICE -ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម ‘What Is Love?’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 339,343
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី១០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៨​

#5 ក្រុម GOT7 – ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម ‘Eyes On You’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 329,475
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី១២ ខែមីនា​​ ឆ្នាំ២០១៨​

#6 ក្រុម NCT – ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម​ ‘2018 NCT Empathy’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 304,270
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែមីនា​​ ឆ្នាំ២០១៨​

#7 ក្រុម BTS – ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម ‘Love Yourself Her’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 195,516 (ឆ្នាំ២០១៨​ ប៉ុណ្ណោះ) ។ សរុប​ចំនួន​អាល់​ប៊ុ​ម​លក់​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ​: 1,688,959
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែកញ្ញា​​​ ឆ្នាំ២០១៨​

#8 ក្រុម Seventeen – ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម​ ‘Director’s Cut’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 190,226
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

#9 តារា​ចម្រៀង​ Jonghyun – ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម​ ‘Poet | Artist’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 188,491
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី២៣ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៨

#10 ក្រុម MONSTA X – ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម ‘The Connect: Dejavu’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 172,383
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី២៦ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៨

#11 ក្រុម TVXQ – ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម ‘New Chapter’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 141,786
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី២៨ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៨

#12 ក្រុម Super Junior – ‘8th Album Repackage Replay’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 135,513
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី២៣ ខែមេសា​​ ឆ្នាំ២០១៨

#13 ក្រុម WINNER – ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម ‘Everyday’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 123,163
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី៤ ខែមេសា​​ ឆ្នាំ២០១៨

#14 ក្រុម JBJ – ឈ្មោះ​អាល់​ប៊ុម ‘True Colors’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 123,034
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែមករា​​​ ឆ្នាំ២០១៨

#15 Hwang Chi Yeol – ‘Be Myself’

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​លក់​អស់: 115,383
ថ្ងៃ​ចេញ​: ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែមេសា​​​​ ឆ្នាំ២០១៨

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 1,846 times)