តារា​សម្តែង​​ប្រុស​កូរ៉េ​ជាច្រើន​ពិត​ជា​មានភាព​ទាក់​ទាញ​ ប៉ុន្តែ​ពេល​ពួក​គេ​សម្តែង​ជា​តួ​អង្គ​ដែល​ស្លៀក​ពាក់​ជា​ឯក​សណ្ឋាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ទាក់​ទាញមួយ​កម្រិត​ទៀត។ តារា​សម្តែង​ប៉ុន្មាន​ដួង​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ​មាន​ភាព​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​ពេល​ស្លៀក​ពាក់​ជា​ឯក​សណ្ឋាន​៖

1. Jang Kiyong – សម្តែង​ក្នុង​រឿង​ Come and Hug Me

2. Jung Haein – សម្តែ​ង​ក្នុង​រឿង While You were Sleeping

3. Kim Jaewook – សម្តែង​ក្នុង​រឿង Who are You

4. Song Joongki – សម្តែង​ក្នុង​រឿង Descendants of the Sun

5. Shin Sungrok -សម្តែង​ក្នុង​​រឿង On the Way to the Airport

6. Lee Jong Suk – សម្តែង​ក្នុង​រឿង Doctor Stranger

7. Lee Joon Gi – សម្តែង​ក្នុង​រឿង Lawless Lawyer

ប្រភព៖ ilovekstars

(Number Of Views: 1,050 times)