តារា​ចម្រៀង​ប្រុស​ទាំង​នេះ​មាន​ច្រមុះ​ស្អាត​ជាង​គេ​​។ ប្រយ័ត្ន​​លង់​នឹង​ពួក​គេ​ណា​ប្រិយ​មិត្ត​។ StarsDaily ជឿថា​ក្នុង​ចំណោម​ពួក​គេក៏មាន​តារា​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​ប្រិយ​មិត្ត​ដែរ​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺជា​តារា​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ ៨ ដួង​ដែល​មាន​ច្រមុះ​ស្អាត​បំផុត​៖

1). V ក្រុម BTS

2). Ken ក្រុម VIXX

3). Sehun ក្រុម EXO

4). Yook Sung Jae ក្រុម BTOB

5). Hongbin ក្រុម VIXX

6). L ក្រុម INFINITE

7). Leo ក្រុម VIXX

8). Minkyu

ប្រភព៖ ilovekstars

(Number Of Views: 4,309 times)