វេប​សាយ​មួយ​ឈ្មោះ​ថា​ Melon បាន​ចេញ​​​បញ្ជី​​ឈ្មោះ​​​ក្រុម​​ច​ម្រៀង​ដែល​មាន​ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់​ចម្រៀងរបស់​ពួក​គេ​​​​​​ច្រើន​​ជាង​គេ​បំ​ផុត​ក្នុង​រយះ​ពេល​ ​២​៤​ ម៉ោង​ដំ​បូង​។ អ្នក​គាំ​ទ្រ​នៃ​ក្រុម​ BigBang​ ​​ប្រា​ក​ដ​​​​​ជា​​ពេញ​​ចិត្ដ​​​នឹង​បទ​ចម្រៀង​របស់​ក្រុម​ពួក​គេ​ហើយ​​ ។ តោះៗ​ ប្រិយ​មិត្ដទៅ​ចុច​ស្តាប់ចម្រៀងរបស់​​ក្រុម​ដែល​យើង​ពេញ​ចិត្ត​​​ទាំង​អស់​គ្នា​ដែរ​៖

10. BIGBANG – “Girlfriend”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖ 837, 186 នាក់​

MAMAMOO  – “Starry Night”

ចំនួនអ្នក​ស្តាប់​៖ 795, 993 នាក់​

9. iKON – “My Type”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖ 846, 711 នាក់​

SISTAR – “I Like That”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖ 800, 549 នាក់​

8. BIGBANG – “Let’s Not Fall In Love”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖ 846, 711 នាក់​

Girls’ Generation – “Party”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖  811, 409 នាក់​

7. BIGBANG – “Bang Bang Bang”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖ 960, 684 នាក់​

SISTAR – “Shake It”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖ 815, 069 នាក់​

6. BIGBANG  – “Last Dance”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖  964,449 នាក់​

SISTAR – “Lonely”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖ 834,147 នាក់​

5. BIGBANG – “If You”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖  966, 947 នាក់​

Wonder Girls – “I Feel You”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖ 836, 273 នាក់​

4. BIGBANG – “Loser”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖  1,005,278 នាក់​

TWICE – “TT”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖ 845,648 នាក់​

3. BIGBANG (G-Dragon x T.O.P) – “Zutter”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖ 1,057,407 នាក់​

TWICE – “Knock Knock”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖  873,114 នាក់​

2. BIGBANG – “FXXK IT”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖  1,210,585 នាក់​

Wonder Girls – “Why So Lonely”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖ 892,112 នាក់​

1. BIGBANG – “Flower Road”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖  1,269,006 នាក់​

MAMAMOO – “Yes I Am”

ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់៖  940,435 នាក់​

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,209 times)