រូប​ភាព​មិនធ្វើ​ការ​កែ​សម្រួល​ដោយ​កម្មវិធី​របស់​កុំ​ព្យូ​ទ័រ​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​នេះ​បញ្ជាក់​ថា​ស្រី​ស្រស់​ទាំង​ ៣ ដួង​ដែល​បាន​លើក​មក​និយាយ​នៅ​ចំណងជើង​​អត្ថ​បទ​ខាង​លើ​នេះ​ជា​ស្រី​ស្អាត​លេខ​ ១។ រូប​ភាព​ស្អាត​អាស្រ័យ​លើ​អ្នក​ថត​ទេ​។ ចុះ​ប្រិយ​មិត្ត​យល់​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ​ចំពោះ​រូប​ភាព​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់​ស្រី​ស្រស់​បី​ដួង​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​នេះ​? តោះ​មើល​ទាំង​អស់​គ្នា​ ហើយ​វាយ​តម្លៃ​ផង​តើ​ពួក​គេ​ស្អាត​ដូច​គេ​បាន​និយាយ​ដែរ​ទេ​!

Yoona

Suzy

 

 

Sulli

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,687 times)